Psycholog szkolny / pedagog specjalny

Psycholog szkolny

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ponadto do zadań nauczycieli i specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

– podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

– współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

– obserwacja pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy z uczniami mająca na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się,

– wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.

Psycholog Ilona Ciecieląg – godziny pracy od września 2022r.

Poniedziałek  10.05 – 14.05

Wtorek          09.00 –  15.00

Środa             07.55 – 13.55

Czwartek      07.55 – 14.55

Piątek           07.55- 13.55

Pedagog specjalny

Pełniąc rolę pedagoga specjalnego w szkole zapewniam wsparcie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczniom z niepełnosprawnościami, autyzmem, chorobami przewlekłymi, uczniom szczególnie uzdolnionym).

Podejmuję działania integracyjne, wspierające, współpracuję z nauczycielami i specjalistami szkolnymi w celu dostosowania warunków i procesu edukacyjnego do potrzeb i możliwości wszystkich uczniów.

Zależy mi, aby każdy uczeń miał poczucie akceptacji i przynależności do grupy, rozwijał swoje mocne strony i talenty, był przygotowany do aktywnego życia w społeczeństwie włączającym.

Zapraszam do współpracy, chętnie podzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą. Ewa Przerwa

Godziny pracy:

Poniedziałek 7.30 – 15.10

Wtorek 7.35 – 9.35

Środa 7.35 – 9.35

Piątek 7.30 – 15.10

Poradnik dla rodziców – „NASTOLATKI W WIRTUALNYM TUNELU”

3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – prezentacja (pdf)

Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją – prezentacja (Power Point)

Światowy Dzień Walki z Anoreksją

Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA