Biblioteka – procedury COVID -19

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  im. JANA KOCHANOWSKIEGO

W ZWOLENIU W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19

Postanowienia ogólne:

Uczniowie klas I -III liceum będą mieli możliwość korzystania z biblioteki szkolnej od 1 września 2020 r.

Cel procedury:

Zapewnienie  bezpiecznych warunków przebywania uczniów w szkole w czasie korzystania z  biblioteki szkolnej.

Zakres procedury:

Określenie zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu uczniów w bibliotece szkolnej i sposobów korzystania z zasobów biblioteki.

Informacje wstępne:

 1. Uczniowie klas I-III mogą korzystać z Biblioteki Szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Zwoleniu z zachowaniem bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Podstawą prawną, odnoszącą się do umożliwienia uczniom korzystania z biblioteki szkolnej, jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. Książki będą udostępniane tylko osobom zdrowym, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

3.W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem wśród pracowników lub uczniów mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10-14 dni  i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi uczeń lub pracownik miał kontakt.

4.Korzystanie uczniów z biblioteki szkolnej jest dobrowolne.

 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej i organizacja pracy biblioteki na terenie szkoły

 

1.Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

 1. Uczniowie korzystający z biblioteki powinni udać się bezpośrednio do biblioteki lub oczekiwać na swoją kolej w wyznaczonym miejscu – na parterze, przed biblioteką z zachowaniem bezpiecznej odległości(1,5-2m miedzy osobami).

3. Po wejściu do biblioteki należy zdezynfekować ręce. Dozownik z płynem do dezynfekcji rąk dostępny jest dla użytkowników przed w bibliotece.

 1. Ze względu na sytuację epidemiczną w bibliotece może przebywać tylko1 osoba. Należy umieścić w widocznym miejscu, np. przed wejściem, informację o maksymalnej liczbie odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.
 1. Pomieszczenia biblioteki szkolnej należy wietrzyć nie rzadziej niż raz na godzinę.

6.Zaleca się regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, urządzenia elektroniczne.

 1. W bibliotece nie powinno być dodatkowych przedmiotów czy sprzętów, których niemożna skutecznie zdezynfekować.

8.Skraca się czas przebywania korzystających z biblioteki na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.

 1. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Książki podaje i odbiera wyłącznie pracownik biblioteki.
 2. Wprowadza się zakaz samodzielnego korzystania z multimediów i innych urządzeń technicznych, np. ksero. Wszelkie wydruki każdorazowo podaje bibliotekarz.
 3. W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika można wyznaczyć oddzielne strefy komunikacyjne (np. oznakowane linią na podłodze).

Działania biblioteki

 1. Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.
  2. Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.
  3. Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on-line.
  4. Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności w formie np. konkursów.
  5. Nauczyciele bibliotekarze współpracują z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces dydaktyczny.
  6. Na stronie internetowej szkoły i w zakładce biblioteka są umieszczane recenzje książek, teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych.
  7. Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.:
  – linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl,
  – linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych,

II  Zasady obowiązujące uczniów i pracowników szkoły korzystających z biblioteki szkolnej

1. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.

2.Czytelnik , w bezpośrednim kontakcie z bibliotekarzem, jest zobowiązany do zakładania maseczki lub innego zabezpieczenia zakrywającego nos i usta.

3.Przed wejściem do biblioteki czytelnik jest zobowiązany do zdezynfekowania dłoni.

4. Czytelnik zatrzymuje się w wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu, w bezpiecznej odległości od stolika. Podaje bibliotekarzowi numery książek, by mógł odnotować ich zwrot i  zostawia książki w reklamówce (torbie) na  stole bibliotecznym.

 1. Zwrócone książki pozostaną w kwarantannie przez 3dni.
 2. Czytelnik podaje bibliotekarzowi tytuł wybranych książek i pozostaje w wyznaczonym miejscu do chwili ich wypożyczenia.
 3. Nie ma możliwości samodzielnego dostępu do półek z książkami. Książki podaje wyłącznie bibliotekarz.
 4. Czytelnicy proszeni są o ograniczenie czasu pobytu w bibliotece do minimum i przebywanie w lokalu tylko przez czas niezbędny do zwrotu i wypożyczenia zbiorów.
 1. Odwiedzający bibliotekę samodzielnie nie mogą korzystać z urządzeń komputerowych i ksero.
 2. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
 3. We wrześniu uczniowie mogą oddać książki do biblioteki. Pakują je w reklamówkę (torbę), wkładają kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz datą zwrotu, i pozostawiają je w pudle przed biblioteką.

 III Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki

1.Czytelnicy dokonujący zwrotu książek lub innych materiałów zobowiązani są do zapakowania ich w reklamówkę lub papierową torbę oraz odnotować datę zwrotu.

 1. Przyjęte książki zostaną odłożone w wydzielone miejsce. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny trwającej 3 dni. Po tym okresie można włączyć je do użytkowania.
 2. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

IV Zasady organizacji pracy nauczyciela bibliotekarza

 1. Nauczyciele bibliotekarze pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.
 2. W bezpośrednim kontakcie z czytelnikiem są zobowiązani do zakładania maseczki lub innego zabezpieczenia zakrywającego nos i usta.
 3. Bibliotekarze powinni zachować dystans społeczny w każdej przestrzeni, wynoszący 1,5 – 2 m.
 1. Przed wejściem do biblioteki zamieszczają informację na temat zastosowanych środków bezpieczeństwa oraz zasad funkcjonowania biblioteki.
 1. Nauczyciele bibliotekarze zobligowani są do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w bibliotece i dlaczego zostały wprowadzone.
 2. Powinni dopilnować, aby wszyscy użytkownicy zachowali dystans społeczny i nie przekraczali wyznaczonych przestrzeni.
 3. Podczas funkcjonowania biblioteki w warunkach pandemii ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.
 1. Należy ograniczyć bezpośredni kontakt z egzemplarzem do jego identyfikacji.
 2. Należy przyjąć, że okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach wynosi 3 dni:
 • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);
 • na tekturze i papierze wirus jest aktywny do 24 godzin.
 1. Przyjęte książki należy poddać kwarantannie. Powinny zostać odłożone na wydzielone miejsce w innym pomieszczeniu (sala nr 8). Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 1. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i blat, na którym leżały książki.

12.W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.
13. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki.

 1. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.
 1. Pomieszczenia biblioteki szkolnej należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
 2. Jeżeli uczeń przebywający w bibliotece przejawia niepokojące objawy choroby, powinien być niezwłocznie odizolowany w odrębnym, wyznaczonym pomieszczeniu (sala przy sali gimnastycznej – izolatorium), a o zaistniałym fakcie należy poinformować dyrektora szkoły.
 3. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem wśród osób mających kontakt ze zbiorami, należy postępować zgodnie z zaleceniami PSSE Zwoleń.

V Postanowienia końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 01.09.2020 roku.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.

Procedury zostały opracowane w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz MEN dla szkół wznawiających pracę biblioteki szkolnej.

Opracowały:

Marta Balcerowska

Alina Leśniewska

Do matury pozostało: 67 Dni 16 Godzin 15 Minut 29 Sekund