HISTORIA SZKOŁY

Historia naszej szkoły sięga roku 1939, kiedy to w czerwcu odbyły się wstępne egzaminy do powołanego wówczas do życia Prywatnego Gimnazjum. Wybuch II wojny światowej przerwał funkcjonowanie tej pierwszej zwoleńskiej szkoły średniej. W styczniu 1940 r. rozpoczęły działalność komplety tajnego nauczania. Nauka odbywała się każdego dnia w grupach liczących od 4 do 6 osób i trwała od dwu do trzech godzin. W latach 1940 – 1945 tajne komplety ukończyło 66 absolwentów.

Po wojnie większość nauczycieli prowadzących wcześniej tajne nauczanie podjęło pracę w powołanym w lutym  1945 r. Miejskim Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym. Pierwszym dyrektorem szkoły w latach 1945 – 1946 był Władysław Rogala. W roku szkolnym trwającym od 15 lutego do 20 lipca 1945r. odbywało naukę 303 uczniów zgrupowanych w ośmiu klasach gimnazjalnych i 12 uczniów  w dwóch klasach licealnych.

Dzięki staraniom kolejnego dyrektora – Leona Solarskiego oraz zabiegom władz miejskich szkołę z dniem 1 stycznia 1950 r. upaństwowiono, nadając jej nazwę Liceum Ogólnokształcące w Zwoleniu.

W lipcu 1955 r. przekazano szkole nowy gmach (obecny budynek), którego budowę rozpoczęto jeszcze przed wojną.

Od roku 1975 nasze Liceum Ogólnokształcące nosi imię Jana Kochanowskiego. To zaszczytne imię jest zobowiązaniem dla całej społeczności szkolnej. Realizując je, nauczyciele liceum kładą szczególny nacisk na wychowanie młodzieży zgodnie z humanistycznymi  ideałami zawartymi w twórczości tego wielkiego poety naszej Zwoleńskiej Ziemi.

Jednym z inicjatorów nadania szkole imienia Jana Kochanowskiego był nieżyjący już polonista Liceum – Tadeusz Ratuszyński, który z pomocą swoich wychowanków namalował na korytarzu szkolnym fresk ścienny, przedstawiający portret Jana Kochanowskiego oraz krótką historię szkoły. Nadanie szkole imienia oraz wręczenie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski odbyło się 19 października 1975 roku. Działania związane z tym wydarzeniem zbiegły się w czasie z obchodami trzydziestolecia powstania szkoły oraz 750 rocznicą nadania Zwoleniowi praw miejskich.

Szkoła przez dziesięciolecia swojego istnienia przechodziła wiele zmian dzięki staraniom kolejnych dyrektorów. Tę zaszczytną funkcję w poszczególnych latach pełnili:

  • 1945 – 1946 Władysław Rogala
  • 1946 – 1955 Leon Solarski
  • 1955 – 1957 Józef Jakóbczyk
  • 1957 – 1959 Franciszek Gąska
  • 1959 – 1973 Zenon Mazur
  • 1973 – 1984 Tadeusz Gołda
  • 1984 – 1993 Zofia Ratuszyńska
  • 1993 – 1998 Urszula Lesisz
  • 1998 – 2017 Honorata Dziwisz
  • od 2017 Bożena Baryła

Na przestrzeni dziejów szkoła ewaluowała na wielu płaszczyznach. Dzięki staraniom władz lokalnych, kolejnych dyrektorów, kadry pedagogicznej i wielu przyjaznych szkole przedstawicieli środowiska lokalnego nasze liceum systematycznie było i nadal jest remontowane, i unowocześniane. Z roku na rok polepszają się warunki nauki i pracy. Od wielu lat mocną stroną szkoły jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która dba o wszechstronny rozwój młodego pokolenia obywateli Polski, Europy i Świata.

Do wakacji pozostało: -1 Dni 4 Godzin 24 Minut 45 Sekund