DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia:  2020-10-15.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia:  2022-02-23

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.liceum-zwolen.pl
strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu
Data publikacji strony internetowej: 2017-10-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-10

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • dla informacji brak właściwej relacji,
 • elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
 • na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • treści spod kursora nie spełniają trzech głównych wymagań,
 • na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone

wyłącznie za pomocą klawiatury,

 • w przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone

rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,

 • na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • elementom sterującym na stronie internetowej nie towarzyszy widoczna

 etykieta tekstowa.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Pluta email: tp@liceum-zwolen.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  605851831

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej: https://www.rpo.gov.pl Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna:
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu,

ul. Żeromskiego 34, 26-700 Zwoleń

W budynku znajduje się 6 wejść. Brak podjazdu dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. 
Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Brak publikacji mobilnych.

Do matury pozostało: 67 Dni 17 Godzin 33 Minut 45 Sekund