Wolontariat

WOLONTARIAT SZKOLNY

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,  ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II    Przesłanie Papieża na zakończenie  Międzynarodowego Roku Wolontariatu

PRAWA WOLONTARIUSZA

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw

2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego

4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika

5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy

6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą

7. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami

8. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy woluntarystycznej, uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego

OBOWIĄZKI  WOLONTARIUSZA

 1. Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Dzienniczka Wolontariusza
 2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu
 3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
  • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
  • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
  • zasada troski o los słabszych
  • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości

CECHY WOLONTARIUSZA

 • dużo optymizmu i chęć do działania
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili
 • odwaga, empatia i otwartość
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność
 • kultura osobista  

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

SPOSOBY EWALUACJI

 • sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego
 • potwierdzenia wpłat na konta fundacji
 • zdjęcia z imprez
 • podstrona WWW Wolontariatu
 • podziękowania od osób i instytucji

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

 • strona internetowa Szkolnego Wolontariatu
 • plakaty okazjonalne na terenie szkoły
 • tablica informacyjna