Kształcenie na odległość w naszym LO

Informacja dla uczniów i ich rodziców o kształceniu na odległość w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego  w Zwoleniu,

 z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa  w sieci:

/obowiązuje od 25 marca 2020 roku/

 

 1. Pracujemy zdalnie zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Do prowadzenia zdalnej edukacji wykorzystujemy e-dziennik (Librus Synergia) oraz inne techniki, a w szczególności: platformy edukacyjne, strony i serwisy internetowe rekomendowane przez MEN, materiały i funkcjonalność Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN (epodreczniki.pl), materiały dostępne na stronach internetowych urzędu obsługującego MEN, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii.
 3. Dodatkowo możemy prowadzić nauczanie zdalne w innych formach: mailowo, za pomocą komunikatorów Skype, Discord, GG, Messenger, Facebook (określając godziny pracy tj. od 8.00 do 11.00 – praca z uczniem), przez wideorozmowy, telefonicznie, korzystanie z ofert wydawnictw, odsyłanie do oglądania filmów, przekazywanie  ciekawych  linków.
 4. O formach nauczania zdalnego informujemy uczniów i sprawdzamy, czy mają możliwość brania udziału w takiej formie kształcenia na odległość (wychowawca i nauczyciel uczący w danej klasie).
 5. Nie ograniczamy się jedynie do prowadzenia zajęć w formie online. Polecamy uczniom wykonywanie ćwiczeń we własnym zakresie.  W ten sposób zapewnimy   kształcenie bez użycia komputerów.
 6. Jeżeli uczeń nie ma dostępu do Internetu, informuje o tym fakcie wychowawcę/szkołę telefonicznie lub w inny dostępny mu sposób, aby opracować inne formy nauczania zdalnego.
 7. Dokonujemy oceniania bieżącego wybranych prac uczniów zleconych zdalnie.
 8. Zajęcia kształcenia na odległość realizowane są zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dla poszczególnych klas; o ewentualnej modyfikacji rozkładu uczniowie są informowani, przez wychowawcę/nauczyciela uczącego danego przedmiotu/wicedyrektora, w miarę możliwości z odpowiednim wyprzedzeniem.
 9. Zachowujemy wzmożoną czujność na wszystkie wiadomości e-mail, SMS-y, czy informacje przesyłane za pomocą komunikatorów internetowych, w których ktokolwiek prosi o podanie Państwa danych autoryzacyjnych. W żadnym wypadku nie należy nikomu podawać danych dostępowych do swoich kont z systemu LIBRUS Synergia.
 10. W kształceniu na odległość uwzględniamy higienę pracy oraz zasady bezpieczeństwa.
 11. Nauczyciel w miarę możliwości będzie utrzymywać indywidualne kontakty z uczniem będąc w stałej gotowości do opieki oraz udzielania pomocy w przezwyciężeniu trudności.
 12. Obowiązkiem uczniów jest regularne (w miarę możliwości każdego dnia) sprawdzanie informacji publikowanych w dzienniku elektronicznym.
 13. Uczeń powinien zorganizować sobie własny dzień pracy tak, żeby znaleźć czas na naukę,  hobby i odpoczynek.
 14. Rodzice są zobowiązani, by w miarę możliwości regularnie sprawdzać informacje publikowane w dzienniku elektronicznym.
 15. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele przestrzegają ustalonych terminów  i zasad pracy.
 16. Uczestnicy zajęć zdalnych są zobowiązani do przestrzegania podstawowych zasad netykiety.
 17. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą lub dyrekcją szkoły.

 

O nowych zasadach nauczania zdalnego będziemy informować  na bieżąco.

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego

w Zwoleniu

 

Rodzicu !

Motywuj swoje dziecko do aktywnego korzystania z nauczania na odległość, bo przecież:

 • uczy się kontrolować czas spędzony przed komputerem
 • nie musi iść /jechać do szkoły, bo szkołę ma w domu
 • pracuje we własnym tempie
 • nie stresuje się ocenianiem podczas lekcji
 • nabiera umiejętności (niezbędnej podczas studiów) samodzielnego uczenia się
 • może gruntownie utrwalić posiadaną wiedzę
 • nabiera umiejętności w zakresie obsługi komputera i różnych programów

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SIECI PODCZAS ZDALNEJ PRACY:

 

NALEŻY:

 • zadbać o aktualny system operacyjny;
 • mieć włączony aktualny program antywirusowy, filtrujący lub zapory sieciowe;
 • korzystać z szyfrowanych połączeń z witrynami internetowymi (zamknięta kłódeczka w pasku adresowym przeglądarki), szczególnie przy podawaniu wrażliwych danych – można sprawdzić dane witryny po kliknięciu w kłódeczkę;
 • używać odpowiednio złożonych haseł dostępowych;
 • zwracać uwagę na zagrożenia nie tylko przy korzystaniu z poczty elektronicznej czy surfowaniu po stronach WWW – wirusy czy phishing zdarzają się także na portalach społecznościowych czy internetowych grach komputerowych;
 • w miarę możliwości zadbać o wydzieloną przestrzeń do pracy, do której nie będą miały dostępu osoby postronne;
 • pracując zdalnie najlepiej łączyć się z Internetem wyłącznie z sieci domowej, wcześniej dbając o to, by była poprawnie skonfigurowana i zabezpieczona silnym hasłem;
 • wykonywać zapasowe kopie lokalne (np. na dysku USB), jednak koniecznie trzeba zadbać o odpowiednią poufność takich kopii;
 • skonfigurować automatyczne blokowanie komputera po pewnym czasie bezczynności;
 • po zakończonej pracy zamknąć komputer ( w miarę możliwości nie korzystać z opcji „Uśpij”).

 

NIE NALEŻY:

 • otwierać załączników e-maili oraz klikać na linki stron internetowych pochodzących z nieznanych źródeł – załączniki mogą zawierać szkodliwe programy, a linki prowadzić do zarażonych stron internetowych;
 • podawać identyfikatorów lub haseł na niezaufanych stronach internetowych;
 • dokonywać ważnych operacji w Internecie poprzez publiczne, otwarte sieci Wifi;
 • ściągać na urządzenia mobilne aplikacji, które nie pochodzą z oficjalnych sklepów – np. Google, Apple, ponieważ mogą mieć ukryte funkcje narażające nasze bezpieczeństwo lub prywatność;
 • nie jest również wskazane uruchamianie w tle alternatywnych komunikatorów jednocześnie.

 

Zasady higieny pracy ucznia:

– uczeń powinien nauczyć się rozkładać swoje siły i racjonalnie gospodarować czasem przez umiejętne łączenie pracy z odpoczynkiem,

– odrabianie na przemian zadań trudnych i łatwych, co zapobiegnie szybkiemu zmęczeniu,  przeplatanie zadań pisemnych ustnymi,   przechodzenie do odrabiania zadań z następnego przedmiotu dopiero po dokładnym opracowaniu materiału z przedmiotu przygotowanego poprzednio.

– po zapoznaniu się z całością pracy, ułożenie jej planu (ustalenie kolejności wykonania zadań, zaplanowanie krótkich przerw między poszczególnymi zadaniami).

– pracowanie równomierne, staranne, bez pośpiechu.

– powinny być zapewnione odpowiednie warunki do nauki: miejsce w którym będzie się uczył oraz  sprzęt czyli komputer z dostępem do Internetu,

– w trybie życia ucznia należy wykorzystać  dobę dla efektywnej nauki, odpoczynku, snu, dla życia kulturalnego i rodzinnego.

 

X
Do końca wakacji pozostało: 22 Days 21 Hours 36 Minutes 10 Seconds