Konkurs:

„ Idź w ślady Jana Kochanowskiego i napisz fraszkę o przyjaźni”

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

ogłaszamy konkurs:

„ Idź w ślady Jana Kochanowskiego i napisz fraszkę o przyjaźni”

Regulamin konkursu literackiego

„ Idź w ślady Jana Kochanowskiego i napisz fraszkę o przyjaźni”

1. Organizatorzy: biblioteka szkolna, nauczyciele języka polskiego

2. Cele:

-propagowanie wartości literackich języka polskiego – język ojczysty to bezcenne dobro każdego narodu,

– promowanie fraszki jako formy twórczości literackiej,

– rozwój umiejętności twórczych wśród  młodzieży,

– kultywowanie pamięci o Patronie szkoły Janie Kochanowskim,

– pobudzanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym liceum,

– promocja biblioteki szkolnej.

3. Zasady konkursu:

– konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III Liceum,

– konkurs polega na napisaniu samodzielnie dłuższej fraszki o przyjaźni,

– każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden utwór,

– praca powinna być napisana w formie komputerowej,  

– warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie oryginalnego utworu w języku polskim, dotychczas niepublikowanego w żadnej formie (również w Internecie) i nienagradzanego

w innych konkursach oraz nienaruszającego dóbr osobistych innych osób,

– przy każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą: imię, nazwisko i klasę autora pracy.

4. Termin składania prac:

– fraszki należy dostarczyć do biblioteki szkolnej lub przekazać nauczycielom języka polskiego w terminie do 28.02.2022 r. (poniedziałek).

5. Ocena prac:

– komisja powołana przez Organizatora dokona oceny fraszek, laureaci otrzymają nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni cząstkową ocenę celująca z języka polskiego.

Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, samodzielność, pomysłowość autora, styl i język utworu,

– rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi podczas cyklicznego spotkania Klubu Czytających i Dyskutujących Licealistów. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni na spotkanie i będę mogli publicznie zaprezentować swój utwór.

6. Postanowienia ogólne:

– udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. NR 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami).

Do końca wakacji pozostało: 23 Dni 18 Godzin 47 Minut 44 Sekund