Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 9/2017

Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu

z dnia 18.09.2017 r.

 

w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół Licealnych w Zwoleniu

§ 1

Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 pkt. 1 i 2  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, ustalam dni:

1)13 października 2017 roku (piątek),

2) 31 października 2017 roku (wtorek),

3) 21 grudnia 2017 roku (czwartek),

4) 22 grudnia 2017 roku (piątek),

5) 2 maja 2018 roku ( środa),

6) 4 maja 2018 roku (piątek),

7) 7 maja 2018 roku (poniedziałek),

8) 8 maja 2018 roku (wtorek),

9) 1 czerwca 2018 roku (piątek).

 

jako dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 2

W dni o których mowa w § 1 szkoła na wniosek uczniów lub rodziców organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.