Biblioteka

Podsumowanie konkursów

 

Konkurs na Najlepszego Czytelnika Roku Szkolnego 2019/2020

 

Patrycja Fabiszewska– uczennica kl. IIB – I miejsce

Mikołaj Wiśniewski – uczeń kl. IIA – II miejsce

Karolina Pawelec –  uczennica kl. I AG  – III miejsce

 

Konkurs literacki na najciekawszą recenzję ulubionej książki przeczytanej w czasie pandemii COVID-19

Laureaci:

Wiktoria Matyga – uczennica kl. I AG

Bartłomiej Szmit – uczeń kl. II B

 

Gratulujemy i życzymy udanych wakacji!

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

DOTYCZĄCE PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. JANA KOCHANOWSKIEGO ZWOLENIU

W WARUNKACH PANDEMII COVID-19

 

Postanowienia ogólne:

Uczniowie klas I -III liceum będą mieli możliwość korzystania z biblioteki szkolnej

od 1 czerwca 2020 r.

 

Cel procedury:

Zapewnienie  bezpiecznych warunków przebywania uczniów w szkole w czasie

korzystania z  biblioteki szkolnej.

 

Zakres procedury:

Określenie zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu uczniów w bibliotece szkolnej

i sposobów korzystania z zasobów biblioteki.

 

Informacje wstępne:

 1. Od 1 czerwca 2020 r. dla uczniów klas I-III wznowiona zostaje działalność biblioteki szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym w Zwoleniu zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN w związku z pandemią koronawirusa .
 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać tylko uczniowie biorący udział w konsultacjach przedmiotowych.
 3. Książki będą udostępniane tylko osobom zdrowym, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

4. Korzystanie uczniów z biblioteki jest dobrowolne.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

I Organizacja pracy biblioteki na terenie szkoły

 1. Uczniowie korzystający z biblioteki powinni udać się bezpośrednio do biblioteki lub

oczekiwać na swoją kolej w wyznaczonym miejscu – na parterze, przed biblioteką

z zachowaniem bezpiecznej odległości.

 1. Ze względu na sytuację epidemiczną w bibliotece może przebywać 1 uczeń.
 2. Pomieszczenia biblioteki szkolnej należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
 3. W bibliotece nie powinno być dodatkowych przedmiotów czy sprzętów, których nie

można skutecznie zdezynfekować.

 1. Po zakończeniu pracy biblioteki należy zdezynfekować stoły, klamki, urządzenia komputerowe, włączniki światła i inne powierzchnie lub elementy wyposażenia często

używane.

 1. Personel szkolny nie powinien kontaktować się z uczniami korzystającymi z biblioteki

oraz nauczycielami pracującymi w bibliotece.

 

II Zasady obowiązujące uczniów korzystających z biblioteki szkolnej

 

1.W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.

2.Czytelnik jest zobowiązany do noszenia maseczki lub innego zabezpieczenia zakrywającego nos i usta.

3.Czytelnik jest zobowiązany do dezynfekowania dłoni bądź do używania rękawiczek, które również należy dezynfekować.

 1. Czytelnik zatrzymuje się w wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu, w bezpiecznej odległości od stolika (w sali nr 8).
 2. Po dezynfekcji dłoni, zostawia w reklamówce (torbie) na  stoliku w sali nr 8 książki do zwrotu i umieszcza kartkę z danymi i datą zwrotu.
 3. Zwrócone książki pozostaną w kwarantannie przez 3-4 dni.
 4. Czytelnik pozostaje w wyznaczonym miejscu do chwili wypożyczenia wskazanych książek.
 5. Nie ma możliwości samodzielnego dostępu do półek z książkami.
 6. Czytelnik podaje bibliotekarzowi tytuł wybranej książki.
 7. Książki w bibliotece będą podawane przez bibliotekarza.

 

Czytelnicy proszeni są o ograniczenie czasu pobytu w bibliotece do minimum i przebywanie w lokalu tylko przez czas niezbędny do zwrotu i wypożyczenia zbiorów.

 III Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki

1.Uczniowie dokonujący zwrotu książek lub innych materiałów muszą przygotować je w określony sposób:

– należy zapakować w reklamówkę lub papierową torbę,

– włożyć kartkę z imieniem i nazwiskiem, klasą i datą zwrotu książki.

 1. Przyjęte książki zostaną odłożone w wydzielone miejsce. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny trwającej 4 dni. Po tym okresie można je włączyć do użytkowania.
 2. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

 

IV Zasady organizacji pracy nauczyciela biblioteki

 

 1. Nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.
 2. Nauczyciel biblioteki, który nie pełni w danym dniu dyżuru w placówce, wykonuje

pracę zdalną, zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły oraz tygodniowym planem

pracy.

 1. Nauczyciele biblioteki powinni przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach.
 2. Nauczyciele powinni zachować dystans społeczny w każdej przestrzeni, wynoszący

1,5 – 2 m.

 1. Przed wejściem do biblioteki powieszona zostanie informacja na temat zastosowanych

środków bezpieczeństwa oraz zasad funkcjonowania biblioteki.

 1. Nauczyciele zobligowani są do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa

obecnie obowiązują w bibliotece i dlaczego zostały wprowadzone.

 1. Nauczyciele biblioteki powinni dopilnować, aby wszyscy użytkownicy zachowali

dystans społeczny i nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze).

 1. Podczas funkcjonowania biblioteki w warunkach pandemii ogranicza się użytkowanie

księgozbioru w wolnym dostępie.

 1. Należy ograniczyć bezpośredni kontakt z egzemplarzem do jego identyfikacji.
 2. Należy przyjąć, że okres kwarantanny dla książek i innych materiałów

przechowywanych w bibliotekach wynosi 3-4 dni:

 • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest

aktywny do 72 godzin (trzy doby);

 • na tekturze i papierze wirus jest aktywny do 24 godzin.
 1. Przyjęte książki należy poddać kwarantannie. Powinny zostać odłożone na wydzielone

miejsce w innym pomieszczeniu (sala nr 8). Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą

zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym

okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami

należy stosować rękawiczki.

 1. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i blat, na

którym leżały książki.

 1. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami

dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.

 1. Pomieszczenia biblioteki szkolnej należy wietrzyć, co najmniej raz na godzinę.
 2. Jeżeli uczeń przebywający w bibliotece przejawia niepokojące objawy choroby,

powinien być niezwłocznie odizolowany w odrębnym, wyznaczonym pomieszczeniu

(sala nr 7), a o zaistniałym fakcie należy poinformować dyrektora.

 1. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, należy postępować zgodnie z zaleceniami PSSE Zwoleń.

 

V Postanowienia końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 01.06.2020 roku.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.

 

Dokument do pobrania

 

 

 

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału

w Konkursie literackim na najciekawszą recenzję ulubionej książki  w czasie pandemii COVID-19

 

Przeczytaliście ciekawą książkę

w czasie pandemii?

Wspaniale!

Chcecie się nią z nami podzielić?

 

Weźcie udział

w konkursie organizowanym

przez Bibliotekę Szkolną

naszego Liceum!

 

Konkurs literacki

na  najciekawszą recenzję

ulubionej książki w czasie pandemii

 

Recenzję należy przesłać do dn.10.06.2020r.

na adres: m.balcerowska@liceum-zwolen.pl

 

Na zwycięzców czekają nagrody!

 

Regulamin Konkursu literackiego na najciekawszą recenzję

 Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Szkolną  Liceum Ogólnokształcącego

 1. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, przypadającego na dni 8 -15 maja.

I Cele konkursu:

– popularyzowanie twórczości literackiej,

– promocja idei czytania literatury pięknej wśród młodzieży liceum,

– pobudzanie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczniów,

– kształtowanie umiejętności wyrażania opinii i refleksji o dziele literackim,

– poznanie upodobań literackich współczesnych młodych ludzi w dobie koronawirusa,

– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,

– rozwijanie wrażliwości na słowo pisane.

II Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – II Liceum im. Jana Kochanowskiegow Zwoleniu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie ciekawej recenzji książki przeczytanej w czasie pandemii, która wywarła na czytelniku wrażenie i jest godna polecenia.
 3. Praca konkursowa musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w konkursach literackich.
 4. Musi spełniać kryteria formalne, które charakteryzują recenzję.
 5. Uczestnicy recenzują dowolną, wskazaną przez siebie książkę spoza kanonu lektur szkolnych.
 6. Pracę należy przesłać drogą elektroniczną  na adres: balcerowska@liceum-zwolen.pl do dnia 10.06.2020r.
 7. Recenzja powinna być napisana na komputerze, zgodnie z zasadami poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej, (maksymalnie 2 strony A4, czcionka Times New Roman 12, margines 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5, edytor tekstowy Word).
 8. Recenzja może zawierać inicjały i inne ozdobniki, np. zilustrowana okładka, rysunek nawiązujący do treści. Zastosowanie inicjału i ozdobników podniesie walory estetyczne pracy.
 9. Należy opisać ją wg wzoru: imię i nazwisko, klasa uczestnika konkursu oraz autor i tytuł recenzowanej książki.
 10. Organizator nie zwraca przesłanych prac oraz zastrzega sobie prawo do publikowania na potrzeby biblioteki i szkoły bez dodatkowej zgody autorów.

 

III  Nagrody

 1. Powołana przez organizatora komisja konkursowa wyłoni zwycięzców.
 2. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: kompozycję, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny, wartość merytoryczną recenzji oraz jej przydatność dla innych czytelników, pomysłowość, kreatywność.
 3. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe.

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Nauczyciele biblioteki

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH

Prosimy uczniów klas trzecich o przygotowanie wypożyczonych książek do zwrotu. Szczegółowe informacje o zaległościach podadzą Wam wychowawcy klas trzecich. O czasie i sposobie dostarczenia książek poinformujemy Was w późniejszym terminie. Sprawdzajcie wiadomości na Librusie i na stronie szkoły.

 

DRODZY UCZNIOWIE

Chociaż na razie nie możemy się z Wami spotykać w Bibliotece Szkolnej, to ciepło o Was myślimy i pozostajemy w kontakcie wirtualnym.

Zanim szkoły zostały zamknięte, wypożyczyliście lektury i inne książki, więc możecie przygotowywać się do lekcji i poświęcać czas na relaks z książką.

Jeżeli już przeczytaliście te pozycje i wszystkie książki z domowej biblioteczki lub chcecie zrobić powtórkę przed maturą, przygotowaliśmy dla Was linki do stron, które umożliwią Wam czytanie bez wychodzenia z domu.

Poniżej przedstawiamy aktualizowany wybór bibliotek cyfrowych i innych źródeł darmowych (lub prawie darmowych) e-booków i audiobooków.

https://wolnelektury.pl

Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. E-booki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej aplikacji (smartfony Android i iPhone).

https://lektury.gov.pl

Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

https://chmuraczytania.pl

Chmura Czytania zawiera ciekawe książki polskich i zagranicznych autorów, m.in. Conrada, Kafki czy Czechowa. Nie wymaga logowania.

https://polona.pl

Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej, więc są darmowe.

https://bookini.pl

https://cke.gov.pl/images/egzamin-maturalny

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny

Audiobooki

https://polska-poezja.pl

Serwis oferuje klasykę polskiej poezji, czytaną przez znanych polskich aktorów. Za darmo, w serwisie YouTube.

Polecamy też filmy i spektakle online

https://ninateka.pl/filmy/teatr,spektakle

Pozdrawiamy Was, spędzajcie w domu ten trudny dla wszystkich czas i nadrabiajcie zaległości w czytaniu. Życzymy zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych spędzonych z najbliższymi. Oby przyniosły Wam i Waszym Rodzinom nadzieję i były przystankiem od codziennych  trosk i zmartwień.

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na ,,Najlepszego Czytelnika Roku 2019/2020”

Regulamin konkursu na,, Najlepszego

Czytelnika Roku 2019/2020” organizowanego przez Bibliotekę szkolną.

Cele konkursu:

Promocja czytelnictwa.

Utrwalanie nawyku obcowania z książką.

Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów.

Zachęcanie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Zasady konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Czas trwania konkursu – cały rok szkolny 2019/2020.

Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek, dbałość czytelnika o wypożyczone książki oraz kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.

Ogłoszenie wyników konkursu -14 czerwca 2020roku- na stronie szkoły, wręczenie nagród książkowych podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Trzech najlepszych czytelników otrzyma nagrodę książkową.

Zostań najlepszym czytelnikiem w naszej szkole i oprócz

niewątpliwej satysfakcji, zdobądź nagrodę.

Wyniki konkursu na najlepszego czytelnika 2018/2019!!!

I Agata Kopyt –  kl.2a – 24 książki

II Daria Wątorska – kl.2b – 23 książki

III Aleksandra Gawryjołek – kl.3b – 20 książek

 

 

 

 

 

ATRAKCYJNA BIBLIOTEKA

                Ostatnio nasz szkolny księgozbiór został powiększony o kilkadziesiąt nowych pozycji, które mogą Was zainteresować. Planowane są kolejne zakupy za kilkanaście tysięcy złotych.

Zachęcamy do odwiedzenia biblioteki.

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN
 1. Prawo do korzystania z biblioteki mają wszyscy uczniowie i pracownicy tutejszej szkoły.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. W bibliotece obowiązuje cisza.
 4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko w lokalu biblioteki.
 5. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni (5 na okres wakacji).
 6. Czytelnik powinien pamiętać, że książka wypożyczona z biblioteki jest własnością społeczną i należy ją szanować.
 7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 8. Za zniszczoną lub zgubioną książkę czytelnik obowiązany jest odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza i o wartości uwzględnionej z bibliotekarzem.
 9. Uczniowie są obowiązani przychodzić do biblioteki w miękkim obuwiu.
 10. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą być zwrócone do biblioteki przed ukończeniem szkoły.
 11. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 12. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: wypożyczając je do domu czytając lub przeglądając na miejscu, wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych.
 13. Z komputerów można korzystać za zgodą bibliotekarza.
Biblioteka szkolna pracuje w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w roku szkolnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Udowodnij, że nie jesteś robotem ;) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

X
Do końca wakacji pozostało: 22 Days 22 Hours 18 Minutes 18 Seconds