Wytyczne  dotyczące organizowania i przeprowadzania 

egzaminu maturalnego w 2020 roku 

w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu

 

INFORMACJE WSTĘPNE

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce lub przyłbicy – będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, smartfonów, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w wyznaczonych miejscach, zachowując dystans społeczny i korzystając z osłony ust i nosa.

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
  Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Zdający, jeżeli uzna za właściwe – może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku
 • Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zmianami egzaminu.

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRZESTRZENI, BUDYNKÓW, POMIESZCZEŃ

 • W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, zdający jest zobowiązany przed skorzystaniem  ze słownika zdezynfekować ręce.

 

 DODATKOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W DNIU EGZAMINU

 • Stosuj się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 • zakazu kontaktowania się z innymi zdającymi
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
  po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie.
 • Wrażeniami po egzaminie dzielcie się między sobą po opuszczeniu budynku szkoły z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów i telefonicznie. Unikajcie spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 • Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie               i korzystając z własnego długopisu.
 • Zdający nie losuje samodzielnie miejsca przy stoliku. Zadanie to wykonuje członek Zespołu Nadzorującego.
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej.

 

Pełna wersja Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania  egzaminu maturalnego w 2020 roku  znajduje się na stronie MEN oraz w Wiadomościach Librus.