Jak co roku po przekazaniu przez OKE w Warszawie wyników matur dokonujemy ich szczegółowej analizy. Jednym z elementów, na którym koncentrujemy uwagę są średnie wyniki uzyskane przez absolwentów naszej szkoły oraz absolwentów liceów ogólnokształcących na Mazowszu. Porównanie ilościowe obrazuje poziom naszych maturzystów na tle osiągnięć uczniów innych liceów ogólnokształcących województwa mazowieckiego. Jeśli uwzględnimy fakt, że wszyscy tegoroczni maturzyści ukończyli szkołę oraz wszyscy przystąpili do matury, to przedstawione w poniższej tabeli wyniki dobitnie świadczą o wysokiej jakości nauczania.

Nadmienić należy, że w zestawieniach zarówno CKE jak i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych nie uwzględnia się odsetka uczniów klas maturalnych, którzy przystąpili do matury. Jeśli najsłabsi uczniowie nie decydują się na przystąpienie matury, tym samym nie zaniżają średnich matur swojej szkoły. Inaczej mówiąc im mniej uczniów klas maturalnych przystępuje do egzaminów tym większa szansa na dobry wynik szkoły, do której uczęszczali.

TABELA 1 . PORÓWNANIE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO W LO W ZWOLENIU Z WYNIKAMI W LICEACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – MAJ 2017

Poziom

podstawowy

rozszerzony

Przedmiot:

j. polski

j. angielski

matematyka

j. polski

j. angielski

matematyka

fizyka

chemia

biologia

geografia

wos

Liczba zdających

114

114

114

13

65

36

18

21

20

37

7

Średni wynik w liceach woj. mazowieckiego

59

77

60

52

65

47

46

44

41

36

29

Średni wynik w LO w Zwoleniu

61,42

76,56

71,11

78,62

62,25

68,67

48,67

48,10

51,20

41,92

33,86

Średni wynik LO Zwoleń średni wynik na Mazowszu

1,04

0,99

1,19

1,51

0,96

1,46

1,06

1,09

1,25

1,16

1,17

Różnica **wyniku wyrażona w punktach procentowych

2,42

– 0,44

11,11

26,62

– 2,75

21,67

2,67

4,10

10,20

5,92

4,86


** – liczba dodatnia świadczy o wynikach naszych absolwentów wyższych niż średni wynik na Mazowszu.* iloraz średniego wyniku w LO w Zwoleniu oraz średniego wyniku absolwentów liceów ogólnokształcących na Mazowszu, liczba powyżej 1 świadczy o wynikach naszych absolwentów wyższych niż średni wynik na Mazowszu.

W tabeli nie uwzględniono wyników z informatyki, historii oraz j. francuskiego, ze względu na fakt zdawania egzaminu z tych przedmiotów przez jednego absolwenta. Z obawy możliwości identyfikacji wyniku konkretnego zdającego podaję tylko rozpiętość wskaźników:

Różnica wyników: 20; 6; -7.

Iloraz: 1,56; 1,13; 0,89.

Nadmienić należy, że historię oraz język francuski realizowali ww. absolwenci w zakresie podstawowym, a zdawali na poziomie rozszerzonym.

Reasumując, należy podkreślić, że wyniki matur tegorocznych absolwentów naszego liceum są bardzo wysokie. Niższy wynik z j. angielskiego może wynikać z faktu, że 37% zdających realizowało ten przedmiot w zakresie podstawowym, a zdecydowało się zdawać go na poziomie rozszerzonym. Podobnie z jednym z przedmiotów, który zdawał 1 absolwent, a którego wynik był niższy niż średnia wojewódzka.

Na koniec pozostaje mi niewątpliwa przyjemność pogratulowania ABSOLWENTOM, NAUCZYCIELOM , a także RODZICOM naszych absolwentów oraz przekazanie życzeń, aby te wyniki przełożyły się na osobisty sukces każdego MŁODEGO CZŁOWIEKA, który tak naprawdę dopiero teraz wkracza w dorosłe życie, a dla NAUCZYCIELI stały się inspiracją i źródłem satysfakcji nie tylko moralnej.

Honorata Dziwisz